Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Normativa

ANY 2016

ORDENANCES FISCALS:

F01- Taxa per expedició de documents administratius

F02- Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.

F03- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, ...

F04- Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, etc.  

F05- Taxa per la ultilització del domini públic.

F06- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.

F07- Taxa de cementiri municipal

F08- Taxa per clavegueram

F09- Taxa pel subministrament d'aigua potable

F10- Taxa d'escombraries

F11- Taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament.

F12- Taxa per l'ús d'instal·lacions esportives

F13- Preu públic del transport de les persones afectades per disminucions físiques i psíquiques als centres ocupacionls.

F14- Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, o altres centres o llocs anàlegs.

F15- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

F16- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

F17- Contribucions especials

F18- Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

F19- Impost d'activitats econòmiques (IAE).

F20- Impost de bèns immobles (IBI).

F21- Taxa per la prestació del servei de la Llar d'infants.

F22- Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.

F23- Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública.

F24- Taxa per l'obertura d'establiment.

F25- Preu públics per matrimonis civils.

F26- Preu públic per l'utlització del transport escolar.

F27- Taxa per l'ús dels espais municipals.

ORDENANCES REGUALDORES:

R01- Bases per a l'agençament de façanes en mal estat

R02- Bases concessió subvencions a particulars per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica i fotovoltàica

R03- Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparell de climatització, de condicionament d'aire i atenes

R04- Bases per concessió d'ajuts individuals per a llibres de text per alumnes CEIP l'Agulla

R05- Bases concessió subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a l'exercici i promoció d'activitats esportives

R06- Ordenança reguladora de repartiment de publicitat directa a les bústies

R07- Ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació

R08- Ordenança reguladora de l'ús i defensa de camins i vies rurals.

R09- Ordenança Tinença d'animals

R10- Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament del Catllar

R11- Reglament Llar d'infants municipal

R12- Reglament d'ús de la biblioteca municipal

R13- Ordenança reguladora de la gestió de runes i dels residus de la construcció en general

R14- Bases per a la concessió d'ajuts individuals a famílies en dificultats econòmiques

R15- Ordenança per a la prevenció i lluita de la plaga del Morrut Roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).

R16- Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicpals que gestiona El Consell Comarcal del Tarragonès

R17- Convivència ciutadana

R18- Ordenança reguladora de l'ús d'edificis municipals

R19- Ordenança reguladora ús instal·lacions esportives

R20- Ordenança d'obertura d'establiments i control d'activitats

R21- Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del Mosquit Tigre

R22- Reglament dels vigilants de l'ajuntament del Catllar

R23- Ordenança fiscal de creació de fitxers 

R24- Reglament exclusió factura electrònica

R25- Ordenança de l'ús d'espai d'autocaravanes

 

 

Any 2015

F01- Taxa per expedició de documents administratius
F02- Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques
F03- Ordenança ocupació de terrenys d'ús public
F04- Preu públic per parades, ambulants, espectacles o rodatges cinematogràfics
F05- Taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques
F06- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.
F07- Taxa de cementiri municipal
F08- Taxa de clavegueram
F09- Taxa pel subministrament d'aigua potable
F10- Taxa escombraries
F11- Taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament
F14- Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, o altres centres o llocs anàlegs
F15- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
F16- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
F17- Contribucions especials
F18- ICIO
F19- IAE
F20- IBI
F21- Taxa per la prestació del Servei de Llar D'infants
F22- Taxa per la llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
F23- Taxa entrades vehicles voreres i reserves via pública aparcaments, càrrega i descàrrega mercaderies
F24- Ordenança fiscal activitats
F25- Preu públic per bodes civils
F26- Preu públic per utilització del servei de transport escolar
F27- Ordenança fiscal per l'ús d'instal·lacions municipals

R01- Bases per a l'agençament de façanes en mal estat
R02- Bases concessió subvencions a particulars per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica i fotovoltàica
R03- Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparell de climatització, de condicionament d'aire i atenes
R04- Bases per conc d'ajuts individuals per a llibres de text per alumnes CEIP l'Agulla
R05- Bases concessió subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a l'exercici i promoció d'activitats esportives
R06- Ordenança reguladora de repartiment de publicitat directa a les bústies
R07- Ordenaça per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació
R09- Ordenança Tinença d'animals
R10- Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament del Catllar
R11- Reglament Llar d'infants municipal
R12- Reglament d'ús de la biblioteca municipal
R13- Ordenança reguladora de la gestió de runes i dels residus de la construcció en general
R14- Bases per a la concessió d'ajuts individuals a famílies en dificultats econòmiques
R15- Ordenança per a la prevenció i lluita de la plaga del Morrut Roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
R16- Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicpals que gestiona El Consell Comarcal del Tarragonès
R17- Convivència ciutadana
R18- Ordenança reguladora de l'ús d'edificis municipals
R19- Ordenança reguladora ús instal·lacions esportives
R21- Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del Mosquit Tigre
R22- Reglament dels vigilants de l'ajuntament del Catllar
R20-Ordenança d'obertura d'establiments i control d'activitats 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108